Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_2789.jpg IMG_27781.jpg IMG_2778.jpg IMG_2777.jpg IMG_2788.jpg IMG_2785.jpg IMG_2780.jpg Hinh_anh03281.jpg Hinh_anh0329.jpg Hinh_anh0328.jpg Hinh_anh0292.jpg Hinh_anh0298.jpg Hinh_anh03031.jpg Hinh_anh0330.jpg IMG_73621.jpg IMG_73721.jpg IMG_7400.jpg IMG_7420.jpg IMG_7413.jpg IMG_7410.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường TH Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải Duơng...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  hoai

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Minh Hạnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:00' 23-08-2011
  Dung lượng: 116.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Tªn ®¬n vÞ : Tr­êng TiÓu häc §øc ChÝnh
  M· sè : 1058099
  X©y dùng kÕ ho¹ch n¨m 2012 khèi tiÓu hoc

  §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®
  "Sè
  TT" Hä vµ tªn Khu vùc Biªn chÕ ®Þnh møc ®­îc giao Biªn chÕ Sè líp Sè häc sinh L­¬ng chÝnh "Phô cÊp chøc
  vô ,TN" "Phô cÊp th©m
  niªn" "Phô cÊp ­u ®·i
  ngµnh" Phô cÊp kh¸c Tæng céng phô cÊp "C¸c kho¶n ®ãng
  gãp do ng©n
  s¸ch ®¶m b¶o (23%)" Tæng céng 01 th¸ng "Tæng céng
  12 th¸ng" Ghi chu
  biªn chÕ hiÖn cã Hîp ®ång Tæng sè "HÖ
  sè" "Thµnh
  tiÒn" "HÖ
  sè " "Thµnh
  tiÒn" "HÖ
  sè" Thµnh tiÒn "HÖ
  sè" "Thµnh
  tiÒn" "HÖ
  sè" "Thµnh
  tiÒn" "HÖ
  sè" "Thµnh
  tiÒn"
  Chó ý : C¸c ®¬n vÞ chØ nhËo vµo c¸c « mÇu ®en - Nép 02 b¶n vÒ phßng TC-KH ngµy 25/08/2011 - khi nép kÌm theo b¶ng l­¬ng th¸ng 08/2011 ( vµ vµo gmail: quanlygiaoduccamgiang@gmail.com lay ( PW: camgiang) vµ gui l¹i vao gmail cña phßng
  Tæng céng 0 0 0 0 0 0 - 0 0.0 0 0 372 0.2 130 0 0 0.6 502 86 0 0 0
  I Biªn chÕ 0 0 0 0 0 0 - 0 0.0 0 0 372 0.2 130 0 0 0.6 502 86 0 0 0
  1 0 0 0 0.45 372 0.16 130 0 0.61 502 86 0
  2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  3 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  4 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  5 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  6 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  7 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  8 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  9 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  10 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  11 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  12 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  13 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  14 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  15 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  16 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  17 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  18 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  19 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  20 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  21 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  22 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  23 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  24 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  25 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  26 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  27 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  28 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  29 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  30 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  31 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  32 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  33 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  34 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  35 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
  II Hîp ®ång 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
  0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
  0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0  Ngµy 22 th¸ng 08 n¨m 2011
  Ng­êi lËp Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

   
  Gửi ý kiến